Coordinator 2 line incident analysts MEX

Description

Uw rol, als coördinator, bestaat erin het team van 2nd line incident solvers voor het MEX-team (Message Exchange) aan te sturen. Je belangrijkste taken zijn het monitoren van inkomende incidenten voor het MEX team, ervoor zorgen dat ticket dispatching optimaal verloopt, inplannen van de nodige vergaderingen, zorgen voor samenwerking binnen het team, het optimaliseren van de rapportering om incidenten met hoge prioriteit zo goed mogelijk te identificeren, ervoor zorgen dat SLA's worden gehaald,... De 2nd line incident solvers, die je aanstuurt, zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning bij het oplossen van problemen die zich voordoen op het CMS-platform (Central Market System) en meer specifiek binnen de domeinen Structure, Measure en Rectification. Zij staan in voor de opvolging van de incidenten en de oplossingen die zij voorstellen en uitvoeren. Zij nemen deel aan wekelijkse vergaderingen met de verschillende belanghebbenden: Accenture en de energiedistributeurs, waarbij de situatie, incidenten en oplossingen worden besproken.
We doen alles voor een aangename werksfeer en om de samenwerking tussen de collega’s optimaal te laten verlopen. Het is belangrijk dat iedereen bijdraagt aan deze mindset. Onze medewerkers hebben een positieve attitude en houden er van om te werken in teamverband. Werken gebeurt in zelfsturende teams: iedereen, in functie van zijn rol, is verantwoordelijk voor de taken die hem of haar zijn toegewezen.
Je werkt op een autonome en proactieve manier, waarbij je je eigen taken beheert in functie van de prioriteiten, en eventuele incidenten of problemen aankaart binnen je team. Indien nodig formuleer je feedback op de interne processen indien deze je belemmeren om je werk op een optimale manier uit te oefenen.
Het CMS-project is een van de grootste IT-projecten die de afgelopen jaren in de energiemarkt zijn ontwikkeld. Dit ambitieuze project staat centraal plaats in de werking van de Belgische energiemarkt.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Votre role, en tant que coordinateur, sera d’encadrer l’équipe des 2nd line incident solvers pour l’équipe MEX (Message Exchange). Vos tâches principales seront de faire un monitoring des incidents rentrants pour l’équipe MEX, en vous assurant que le dispaching des tickets est optimal au sein de l’équipe, s’assurer que les réunions et la collaboration dans l’équipe sont bonnes, optimiser le reporting afin de prioritiser et d’identifier au mieux les incidents importants, s’assurer que les SLAs sont rencontrées,… Les 2nd line incident solvers, que vous encadrez, ont pour fonction d’aider à résoudre les difficultés et les problèmes rencontrés sur la plateforme CMS (Central Market System) et plus spécifiquement pour les domaines Structure, Measure et Rectification. Ils assurent le suivi des difficultés ainsi que des solutions qu’ils proposent et mettent en oeuvre. Ils participes à des reunions hebdomadaires avec les différentes parties prenantes : Accenture et les distributeurs d’énergie, au cours desquelles la situation, les incidents et les solutions sont discutés.
Nous mettons tout en oeuvre pour que l’atmosphère de travail soit agréable et pour optimaliser la collaboration entre collègues. Il est donc important que chacun contribue à cet état d’esprit. Nos collaborateurs ont une attitude positive et aiment travailler en équipe. Nos équipes fonctionnent en tant que self steering teams, ce qui signifie que chaque personne, suivant sa fonction, est responsable des tâches qui lui sont assignées. Vous travaillerez donc de manière autonome et proactive, en gérant vos tâches en fonction des priorités, en faisant remonter les problèmes, lorsqu’il y en a, vers votre équipe et si nécessaire, en donnant du feedback sur les processus internes s’ils ne vous permettent pas de faire votre travail de manière optimale.

Le projet CMS est un des plus grands projets IT développé dans le marché de l’énergie au cours de ces dernières années. Ce projet ambitieux occupe une place centrale dans le fonctionnement du marché de l’énergie belge.
 

Responsibilities

  • Monitoring / coördinatie / reporting van incidenten
  • Optimalisering van teamwerking/samenwerking
  • Toezicht op en analyse van de naleving van SLAs
  • Follow-up van mensen in het team
  • Zorgen voor een goede kennisoverdracht binnen het team
--------------------------------------------------------------------
  • Monitoring /coordination/ reporting incidents
  • Optimisation fonctionne / collaboration de l’équipe
  • Suivi et analyse du respect des SLAs
  • Suivi des personnes dans l’équipe
  • Assurer le bon transfert de connaissances au sein de l’équipe

Skills

Wij gebruiken hoofdzakelijk de volgende software: Mecoms, XML, Soap UI, SQL, Microsoft Dynamics, Software AG, Topdesk, HPALM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Nous utilisons principalement les softwares suivants : Mecoms, XML, Soap UI, SQL, Microsoft Dynamics, Software AG, Topdesk, HPALM

 

APPLY FOR A JOB

ID
BRRO26477

You are about to apply for the job "Coordinator 2 line incident analysts MEX".