Project Manager Bouw

Description

De projectmanager leidt een zestal bouwprojecten van innovatieve onderwijsgebouwen, voornamelijk via DB. Hierbij staat hij in voor het verdedigen van de belangen van het GO! als bouwheer teneinde de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen overeenkomstig de vooropgestelde kwaliteit, scope, budget en timing binnen de infrastructuurvisie van GO!. Een goede opvolging en voldoende rapportering zijn belangrijk. Hij zal hiervoor de methodiek, tools en standaarddocumenten van het GO! gebruiken. De projectmanager legt ook het bouwprogramma vast in de projectdefinitie, rekening houdend met het bouwbeleid van het GO! (innovatief onderwijs, optimalisatie ruimtegebruik, duurzaamheid,…) en in nauwe samenwerking met de scholengroep en de school. Hiervoor organiseert hij workshops met de scholengroep en de school. Hij stelt de externe partners aan (studieteam, aannemer of design built team). Hij maakt hiervoor de nodige (prestatie)bestekken op en volgt de procedure volgens de wetgeving op overheidsopdrachten.
De toegewezen projecten kunnen in de verschillende fase van de projectlevenscyclus zitten : opmaak projectdefinitie, aanstellen extern studieteam of bouwteam(DB), ontwerpfase, uitvoeringsfase,...tot aan de definitieve oplevering.
Een goede kennis van de wetgeving op overheidsopdrachten is belangrijk. Ervaring met opmaak van bouwprogramma’s (bij voorkeur school of aanverwante functie) is belangrijk. De projectmanager moet ook kunnen nota’s schrijven in functie van rapportering, budgetvraag, opmaak selectie-en gunningsverslagen,…

Responsibilities

De afdeling infrastructuur heeft een belangrijke ondersteunende opdracht om kwaliteitsvol onderwijs mogelijk te maken en de groei van het GO! te faciliteren. De afdeling Infrastructuur beheert het GO! patrimonium op strategisch niveau, begeleidt de realisatie van grote bouwprojecten en realiseert aankopen en verkopen van gronden en gebouwen. Dit doet zij in nauwe samenwerking met de scholengroepen, die instaan voor kleine renovatiewerken en regulier onderhoud, en de scholen die gebruiker zijn van de infrastructuur.
De afdeling Infrastructuur heeft de opdracht om via een globaal infrastructuurbeleid de gewenste capaciteit op een efficiënte wijze te realiseren, in te zetten op innovatie en kwaliteitsvolle scholen, een goed beheer en optimalisatie van het GO! patrimonium te organiseren en het scholenbouwbeleid in Vlaanderen en Brussel te beïnvloeden. De afdeling kan dit alleen door nauw samen te werken met haar interne en externe belanghebbenden. Zo ondersteunt de afdeling de realisatie van het PPGO! en de groei van het GO!. Samenwerking met de andere onderwijskundige diensten is hierbij fundamenteel.
Naast de pedagogische uitdagingen zijn ook de infrastructurele uitdagingen groot. We beschikken over een groot patrimonium waarvan een aanzienlijk deel zich in een slechte staat bevindt. De financiële middelen zijn beperkt. We dienen patrimonium dan ook zo efficiënt en duurzaam mogelijk te beheren en te ontwikkelen, rekening houdend met het juridische kader.
Het PPGO! en de onderwijskundige uitdagingen worden vertaald naar infrastructuur via het globaal infrastructuurbeleidsplan en het integraalplan per scholengroep. Dit globaal infrastructuurbeleid geeft richting aan de werking van de afdeling infrastructuur.

Skills

De afdeling infrastructuur bestaat uit 4 teams: Team huisvestigingsplannen, team projectmanagement bouw, team patrimoniumbeheer en team contractmanagement. De functie situeert zich binnen het team projectmanagement bouw:
Het team Projectmanagement bouw heeft als opdracht om vanuit de integraalplannen het bouwportfolio op te maken en te realiseren. Dit bouwportfolio vertalen ze in de bouwplanning van grote infrastructuur werken, nieuwbouw en grondige renovatie, onderverdeeld in verschillende subportfolio’s volgens de methode (studieteam-aannemer, Design Build of DBFM). De projectmanagers vertegenwoordigen het GO! als bouwheer in de grote bouwprojecten. De focus ligt hierbij op projectmanagement van A tot Z, in nauwe samenwerking met de scholengroepen. Ook de vertaling van de strategische visie van het GO!, de input vanuit het integraalplan en de wensen van de stakeholders in een sterke projectdefinitie en prestatiebestek maakt deel uit van de functie.
  • Juridisch kader :
  • Fysische & financiële norm,
  • Wetgeving overheidsopdrachten,
  • Energiezuinig bouwen, epb regelgeving,
  • Geldende normeringen inzake scholenbouw

APPLY FOR A JOB

ID
BRRO20760

You are about to apply for the job "Project Manager Bouw".